Kvalitetspolitikk

ROLI Certification AS skal gjennom sin Kvalitetspolitikk sikre at selskapets målsetting oppfylles gjennom daglig drift og realisering av selskapets virksomhet iht. følgende:
 

 • ROLI Certification AS skal påse at selskapet virksomhet blir utført/ivaretatt etter etablerte etiske retningslinjer, og at upartiskhet er ivaretatt og kontrollert i alle ledd. Forhold som eierskap, økonomiske bindinger, nære relasjoner, tilbud om tjenester ikke forenlig med sertifisering, revisorers tidligere ansettelsesforhold, etc.
   
 • Selskapet har en egen Upartiskhetskomite som har som mandat å monitorere og å påse at alle aspekter knyttet til integritet, upartiskhet og konfidensialitet ivaretas. Alle potensielle og reelle forhold som blir reist skal løpende forelegges komiteens leder, og behandles i komiteen.
   
 • ROLI Certification AS skal systematisk bygge opp og vedlikeholde en kunnskapsbase innenfor selskapets akkrediterte sertifiseringsområder
   
 • Systemdokumentasjon for virksomheten skal holdes oppdatert og gjøres kjent for utøvende revisorer og fagpersonell.
   
 • Systemgjennomganger og revisjoner skal gjennomføres av høyt kvalifisert personell i egenskap av erfarne fagrevisorer og dyktig fagpersonell.
   
 • All kontakt mot kunder fra et forespørselsstadium til avslutning av et kontraktsforhold skal inngi kvalitet i alle ledd.
   
 • Kundetilfredshet skal kunne måles med bakgrunn i faglig nivå på utførte oppdrag, personellets integritet, objektive utførelse, konfidensialitet og absolutt uavhengighet mellom sertifiseringsorgan og eventuelle klager fra klient(er)/kunde(r)